Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Fast ČR, a.s.

 

Článek I - Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností FAST ČR, a.s. (dále jen prodávajícím) a zákazníky společnosti FAST ČR, a.s. (dále jen kupujícím). Veškeré dodávky zboží a služeb, které byly uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, jim podléhají. Všeobecné obchodní podmínky, jejichž obsah je nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy, jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách prodávajícího a viditelně vyvěšeny v jeho provozovně. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek objednáním zboží nebo služby u prodávajícího (uzavřením smlouvy) a tímto aktem pro něj vstupují práva a povinnosti v podmínkách uvedené v platnost.


Článek II - Uskutečnění nákupu ve společnosti FAST ČR, a.s.

FAST ČR, a.s. je společnost orientovaná na distribuční prodej výrobků audio, video, foto, telekomunikační, kancelářské, bílé techniky, hudebních nástrojů, hodinářského a ostatního spotřebního zboží. Nakupovat ve společnosti FAST ČR, a.s. v rámci jí stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k nákupu a prodeji zboží obdobného sortimentu nebo jeho zprostředkování. Za tímto účelem kupující předloží při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k platbě DPH, je-li jejím plátcem. Kupující je povinen kdykoli po uskutečnění koupě informovat prodávajícího o změnách v registraci firmy, dodacích adres, telefonického a faxového spojení. U sortimentu hodinářského zboží je velkoobchodní nákup podmíněn odběrem minimálního množství 10ti kusů.


Článek III - Nabídka a uzavření smlouvy

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě písemné, faxové, e-mailové či telefonické objednávky, po splnění podmínky podle čl. II, okamžikem:

a) složení platby předem nebo zaplacením částky v hotovosti prodávajícímu při převzetí zboží
b) při platbě na fakturu (dodávka prostřednictvím zásilkové služby, kurýrem, dopravcem) předáním zboží osobě, pověřené přepravou nebo osobním převzetím zboží u prodávajícho. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí vzniku škody na zboží


Článek IV - Ceny

Všechny velkoobchodní ceny uvedené v obchodním ceníku prodávajícího se rozumí bez DPH, dopravy, balení a pojištění (při odběru zboží nad 5 000,- Kč bez DPH je balení, doprava a pojištění zdarma). Maloobchodní ceny, pokud je prodávající současně uvádí, jsou uvedeny včetně DPH. U dodávek na základě písemně uzavřených smluv s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny cen, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, daní apod. Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny cen. Ke změnám cen zboží nabízeného prodávajícím dochází zpravidla při příležitosti vydání nového obchodního ceníku. U vybraného zboží dochází ke změnám cen cca 1x týdně. Tyto ceny jsou k dispozici v obchodním oddělení prodávajícího a jsou též uvedeny v nabídkových letácích.

MC - doporučená maloobchodní cena
VC - velkoobchodní cena


Článek V - Dodací lhůty a dodací podmínky

Veškerá ujednání o eventuálních konkrétních dodacích lhůtách, vymíněných kupujícím, musí být provedena písemnou formou a potvrzena prodávajícím. Pokud je požadované zboží na skladě prodávajícího a termín přijetí objednávky je dříve než v 17,30 h pracovního dne, expeduje se ještě tentýž den s termínem dodání obvykle následující pracovní den a to vždy v čase 8-18 hodin. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn písemně (faxem, e-mailem či telefonicky) odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany prodávajícího splněna v ujednaném termínu.
Kupující přebírá zboží na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména, příjmení a razítka kupujícího na faktuře (dodacím listu) vystaveném prodávajícím. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.
V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby (DPD, GW, Česká pošta, apod.) je kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury (dodacího listu) a případné nedostatky (rozdíly) zapsat do přepravního listu přepravce! Pokud není tento zápis proveden, ztrácí kupující možnost reklamace a následného uplatňování škody (viz všeobecné přepravní podmínky přepravců a postup při uplatňování reklamace u zásilek rozesílaných přepravní službou DPD a GW, určený prodávajícím).
Převzetím zboží od dopravce a podepsáním přepravních listů kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury.
Reklamaci dodávky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně, pro urychlení je akceptováno současné zaslání reklamačního dopisu faxem. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu, požadovány po kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky kupujícího jsou dále řešeny reklamačním řádem prodávajícího.
Vzhledem k charakteru obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím není prodávající povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.


Článek VI - Platební podmínky

Platební podmínkou pro úhradu zboží prodávajícímu kupujícím je:

a) platba předem nebo v hotovosti (čl.III, odst.a) podmínek)
b) platba převodním příkazem (čl.III, odst.b) podmínek)

Platba předem je realizována na základě požadavku na zálohu vystaveného prodávajícím a číslo tohoto požadavku na zálohu se použije jako variabilní symbol úhrady. Platbou předem se rozumí způsob úhrady, kdy příslušná částka byla připsána na účet prodávajícího nejpozději k okamžiku převzetí zboží a je, nebude-li zboží uhrazeno při jeho převzetí v hotovosti, základní podmínkou pro kupující, kteří nakupují na základě nabídky prodávajícího a těchto všeobecných obchodních podmínek. Pouze na základě dalších dohod může prodávající akceptovat u tzv. zavedených zákazníků platbu převodním příkazem na fakturu se splatností 10 kalendářních dnů. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží kupujícím je možný až po obdržení příslušných dokladů o provedení platby na účet prodávajícího. Splatností kupní ceny uvedené daňovém dokladu se rozumí datum, kdy částka byla připsána na účet prodávajícího. Při opakovaném nedodržování těchto platebních podmínek bude prodávajícím trvale vyžadována platba předem nebo v hotovosti, bez ohledu na množství odebraného zboží.


Článek VII - Výhrada vlastnického práva

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny (a ceny za expedici a dopravu v případech podle čl. III, odst.b) podmínek), uvedené na faktuře, přiložené ke zboží.


Článek VIII - Objednávání zboží

Objednávky jsou akceptovány pouze písemně faxem, e-mailem, nebo při osobním odběru sjednané v obchodním oddělení společnosti.

V zájmu urychlení odbavení jsou kupující žádáni, aby na objednávkách uváděli:

- název a IČO společnosti, která zboží objednává
- přesný název zboží dle obchodního ceníku
- přepravní dispozice
- jméno pracovníka, který objednávku provedl
- datum odběru a jméno pracovníka, který zboží převezme (v případě osobního převzetí zboží)

V případě, že požadované zboží je na skladě prodávajícího, bude objednávka vyplněna v nejkratším možném termínu. U zboží, které není na skladě prodávajícího, je v případé hodinářského zboží kupující žádán o zopakování objednávky v dalším období, neboť tyto objednávky se dále neevidují. V případě ostatního zboží se automaticky objednávka eviduje po dobu 3 měsíců, pokud není kupujícím výslovně uvedeno jinak.


Článek IX - Záruka na zboží

Na veškeré prodávané zboží prodávajícím je konečnému spotřebiteli poskytována záruční doba :

24 měsíců - viz záruční list výrobku
jiná - je-li takováto záruka uváděna výrobcem v záručním listu (spotřební materiál, komponenty, baterie,…)

ode dne prodeje kupujícímu. Dojde-li ke skladování výrobku u kupujícího před jeho prodejem konečnému spotřebiteli po dobu delší než 3 měsíce, jde prodloužení záruky vůči spotřebiteli k tíži kupujícího. K veškerému prodávanému zboží je prodávajícím smluvně zajištěn záruční i pozáruční servis. Seznam poskytovatelů záručních a pozáručních oprav je k dispozici u prodávajícího.

Článek X - Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i jejich následné změny a úpravy vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění prodávajícím.


Článek XI - FAST ČR, a.s. (FAST) - Provoz webu, omezení zodpovědnosti

Společnost FAST může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, přidat nebo odebrat kteroukoli část webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu. Jakékoli změny v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami.


Ačkoli jsme vynaložili velké úsilí pro zabezpečení správnosti informací na těchto stránkách, FAST za ně nepřejímá zodpovědnost. Materiály mohou obsahovat nesprávné informace nebo typografické chyby. Tímto potvrzujeme, že spoléhání se na jakýkoli názor, radu, prohlášení, poznámku nebo informaci je jen na vaše riziko. Veškerý obsah je poskytnutý "JAK JE" a "JAK JE DOSTUPNÝ". FAST se výslovně zříká jakýchkoli záruk nebo garancí jakéhokoli druhu, ať už přímých či implikovaných, včetně a bez omezení garancí obchodovatelnosti anebo vhodnosti pro daný účel, neuskutečnění neoprávněného zásahu, nebo co se týče provozu těchto stránek nebo jejího obsahu. FAST neručí a negarantuje bezpečnost těchto internetových stránek. FAST nezaručuje, že internetové stránky nebo servery, které zpřístupňují tyto stránky či elektronická komunikace odesílané ze strany FAST neobsahuje viry ani jiné škodlivé elementy. Všechny takovéto záruky, garance a podmínky jsou vyloučené s výjimkou do rozsahu, ve kterém zákon zakazuje jejich vyloučení.


FAST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VYPLÝVAJÍCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ČI NÁHODNÉ ŠKODY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU KONTRAKTU, TRŽEB, ÚDAJŮ, INFORMACÍ ANEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z, ANEBO SOUVISEJÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI S NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO OBSAHU. KROMĚ TĚCHTO USTANOVENÍ FAST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ ČI JINÉ VADY NEBO NEVHODNOSTI ČI NEOVĚŘENÉ INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.


V případě Vaší cesty do Říčan u Prahy či Brna Vás srdečně zveme k návštěvě našich kanceláří, kde Vás rádi seznámíme s kompletním sortimentem a aktuálními novinkami, každý všední den v době od 8:30 do 16:00 hodin (v Brně do 16:30).


! Při objednávce zboží nad 5 000.- Kč bez DPH je balení, doprava a pojištění zdarma !